Relaxing Pool

בממוצע אנחנו חוסכים 300$ ללקוחות  לנסיעה

מזמינים כרגיל מלון באינטרנט וחוסכים עם רומאין

תנאי כלליים

 

תנאי שימוש והתקשרות

 

כללי:

רומאין בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי בתי המלון. השירותים המוצעים על ידי הסוכנות מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם. הסוכנות אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת לשירותי הסוכנות מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד הסוכנות, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.
 
תנאי תשלום:

הסוכנות לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים מהשינויים שיפורטו בהמשך, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה. 
התשלום לסוכנות מבוצע באמצעות העברה בנקאית. העברה בין בנקים בישראל מבוצעת בתוך 2-3 ימי עסקים. כדי שהזמנה תחשב על ידי הסוכנות כמשולמת על הסוכנות לראות את התשלום בחשבון הבנק של הסוכנות. אנו נשלח לכם הודעת דואר אלקטרוני על המועד האחרון לביצוע התשלום כדי שההזמנה לא תפקע. למרות האמור מובהר במפורש כי על הלקוח לוודא כי ההזמנה שולמה במלואה בטרם מועד הפקיעה אשר יצוין על ידי הסוכנות בעת אישור ההזמנה. הזמנה שלא תשולם במועד תפקע באופן אוטומטי והסוכנות לא תחוב בגין נזקים שיגרמו ללקוח בגין ביטול ההזמנה.

מחירי השירותים:

מחירי השירותים המוצעים הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון). עם זאת, ייתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים יהיו גבוהים יותר. מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה, המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בעת ביצוע ההזמנה. המחירים נקובים במטבע חוץ. ניתן לבצע את התשלום של ההזמנה באמצעות העברת מט"ח או באמצעות תשלום בשקלים חדשים בהתאם לשער המחאות והעברות גבוה של בנק לאומי.
 
הבטחת מחיר:
עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (שובר בית המלון) כבר נמצאים בידי הנוסע. 

 

אחריות:
מובהר בזה כי התחייבות הסוכנות לרכוש בעבור הנוסעים בתי מלון תהיה מותנית בכל עת בזמינות בפועל. בכל מקרה של אי זמינות השרות, תפעל הסוכנות כמיטב יכולתה ומבלי להתחייב למציאת חלופה, אל מול ספקי השירותים בפועל לשם מציאת חלופה הולמת ולהעבירה ללקוח לאישורו. הסוכנות לא תישא בחבות בגין מעשים או מחדלים, ברשלנות או שלא ברשלנות, של בתי מלון וצדדים שלישיים אחרים שמהם רכשה את השירותים. עם זאת תעשה הסוכנות את מירב המאמצים על מנת לייצג את האינטרס של הלקוח בפני אותם גורמים.

 

כוח עליון:
הסוכנות לא תישא בחבות בגין כל אי ביצוע או עיכוב בביצוע, כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות שמעבר לשליטתה ו/או שלא יכלה לחזות ולהיערך אליהן מראש לרבות כוח עליון, כוחות טבע, כשלים במערכת חשמל, תקשורת לווין או רשתות, גישה בלתי מורשית או גניבה, סכסוכי עבודה או שביתות כלליות. יוער כי בנסיבות אילו בכל מקרה לא הייתה יכולה הסוכנות למנוע את ביטול האירוע ו/או אי מתן השירות.

 

שינויים: 

במרבית מבתי הצלון שינוי בהזמנה מחייב ביצוע הזמנה מחדש במחירים ובזמינות החדרים הקיימים נכון למועד ההזמנה החדש.


דמי ביטול:
מועד תשלום ההזמנה הינו המועד האחרון לתשלום אשר נקבע על ידי הספקים עימם אנו עובדים. מועד זה הינו בדרך כלל מספר ימים לפני תחילת האירוח בבית המלון ולכן מרגע ששולמה ההזמנה דמי הביטול הינם מלאים וזאת בהתאם לתנאי ספקי האירוח השונים.
להלן מדיניות דמי ביטול כללית אשר חלה על כלל סוכני הנסיעות בישראל:


ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:


על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות.

דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה.
 
ביטול יתבצע באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המייל של הסוכנות. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

הסוכנות תהא רשאית לבטל עסקה:


א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

 

 

מידע חשוב לנוסע

(מידע זה מובא לנוחותכם למרות שהסוכנות אינה מטפלת בהסדרי הנסיעה למעט הזמנת בתי המלון)

 

 

כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים:

 

דרכון - וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל - 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.

 

אשרות כניסה - באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.

 

אישור יציאה מהארץ - חותמת אישור יציאה מצה"ל חייבת להופיע בדרכון לגברים עד גיל 45 ולנשים שאינן פטורות עד גיל 37. נדרש אישור יציאה מיוחד ליוצאים לחו"ל דרך מצרים.

  

ביטוחים - לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן - תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך.
לתשומת לבך, ניתן לרכוש ביטוח ביטול נסיעה "טריפ גרנטי" המאפשר ביטול הנסיעה, מכל סיבה שהיא ובכפוף לתנאי הפוליסה.


תרופות וחיסונים - עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. לחברת הסוכנות הסדר מיוחד להוזלת חבילות החיסונים עם מספר מרכזים רפואיים בארץ.

 

תשלומים - המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מכירה של העברות והמחאות גבוה שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 ימי עסקים לאחר הביטול. בכל מקרה סכום ההחזר לא יעלה על הסכום ששולם בשקלים חדשים.

 

הבטחת מחיר - הלקוח יוכל להבטיח את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו רק בהתקיים שני תנאים:

1) תשלום מלא בגין הנסיעה.

2) קבלת חומר הנסיעה ליד.

  

אחריות בתי מלון - הסוכנות משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. הסוכנות אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'.

 

חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים בסוכנות. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.

 

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון - שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ - 14:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש קבלת חדר מוקדם יותר אלא אם משלמים על לילה נוסף.

 

הגעה מאוחרת - יש להודיע לסוכנות עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

 

עזיבת חדרים במלון - מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה. עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.

ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.

 

חדר לשלושה/ארבעה - במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

 

חדר זוגי - ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.

 

היצע ע"פ הקיים (Run of the House) - הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אך אין באפשרות הסוכנות להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר ע"פ דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.

בקשות מיוחדות – אין הסוכנות יכולה להתחייב על בקשות מיוחדות כגון: קומה גבוהה, נוף לים או לבריכה וכו', אלא אם נתקבל והועבר תשלום בעבורם. הסוכנות תשמח להעביר את בקשותיכם לספק התיירות הרלוונטי.

 

רישום יתר - במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון ו/או המארגן לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר ברמה דומה. לסוכנות אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.

 

מיזוג אויר - הפעלת מיזוג האוויר במלון אינה באחריותה של הסוכנות והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה.

 

שירותים נוספים - שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.

 

מיסים מקומיים - לעיתים קיימים מיסים מקומיים (למשל city tax) אשר נגבים על ידי בית המלון בעת הגעתכם. מיסים מקומיים אלו אינם כלולים במחיר ההזמנה.

 

בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר ו/או למוקד החרום של ספק האירוח כפי שיצוין על גבי שובר האירוח, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.